1 » Gwarancje produktów2

Gwarancje produktów

WARUNKI GWARANCJI I EKSPLOATACJI ROWERU

1. Sprzedawca (gwarant) udziela 12 miesięcznej gwarancji na zakupiony rower. Czas trwania gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu (odbioru).
2. Sprzedawca zapewnia dobrą jakość oraz sprawne działanie roweru. Rower wydany klientowi jest po tzw. przeglądzie „0” - całkowicie zmontowany, nie wyregulowany. Przegląd „0” jest bezpłatny.
3. Rowery sprzedawane bez przeglądu „0” (niezmontowane, w stanie niekompletnym) lub zakupione wysyłkowo nie są objęte gwarancją. W tym przypadku nabycie praw wynikających z gwarancji producenta możliwe jest wyłącznie po dokonaniu przeglądu "1" z wynikiem pozytywnym. Nie później niż w 30 dniu od daty zakupu (odbioru). W tym przypadku przegląd "1" jest odpłatny.
4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę w siedzibie Sprzedawcy. W ramach gwarancji wymienia się lub naprawia uszkodzone części na koszt gwaranta.
5. Dopuszczalne obciążenie roweru wynosi 120kg (wraz z wyposażeniem).
6. Wszelkie naprawy w ramach gwarancji dokonywane są tylko i wyłącznie w siedzibie sprzedawcy. Koszt dostawy oraz odbioru roweru do siedziby sprzedawcy pokrywa kupujący.
7. Rower przeznaczony jest tylko i wyłącznie do poruszania się po drodze utwardzonej, płaskiej, Nie wolno poruszać się (przemieszczać, jeździć) rowerem po nierównościach, wybojach, krawężnikach oraz załadunkiem (towarem handlowym, napełnionymi zbiornikami (woda pitna, czysta, brudna) lub dodatkowym ponad standardowo wyposażeniem). Należy unikać gwałtownych skrętów podczas jazdy - grozi przewróceniem roweru.
8. Realizacja uprawnień i obowiązków gwarancyjnych, pogwarancyjnych, serwisowych, okresowych w tym zgłaszanie i przyjmowanie roweru do naprawy, dokonywana jest w punkcie napraw Sprzedawcy.
9. Rower musi być czysty. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia do naprawy brudnego roweru lub obciążyć kupującego kosztami mycia. Kupujący traci w/w uprawnienia, jeżeli przed upływem
3dni od stwierdzenia wady, niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy (pisemnie lub w siedzibie sprzedawcy poprzez sporządzenie protokołu).
10. Nie uważa się za towar niezgodny z umową, jeżeli zachodzące w nim zmiany są wynikiem normalnego zużycia. Dotyczy to szczególnie: ogumienia, klocków hamulcowych, łańcucha, tarczy mechanizmu korbowego, kół zębatych wolnobiegu i kasety. Kupujący nie może żądać od sprzedawcy nieodpłatnego wykonania bieżącej obsługi, naprawy roweru w przypadku kiedy nie przestrzega warunków gwarancji.  
Do podstawowych czynności obsługowych Zleceniodawcy przed każdym wyjazdem rowerem zalicza się:
- sprawdzenie ewentualne dokręcanie, wyregulowanie połączeń śrubowych
- konserwacja i smarowanie
- regulacja mechanizmów - hamulców (odpowietrzanie, naciąg linek hamulcowych), piast, korbowych
- utrzymywanie właściwego ciśnienia w ogumieniu
- sprawdzanie naciągu szprych kół rowerowych
- sprawdzanie oraz regulacja naciągu łańcucha napędowego
- sprawdzenie obręczy kół rowerowych pod kątem pęknięcia lub deformacji
Nie ogranicza to swobody w zawarciu umowy pomiędzy sprzedawcą a kupującym o wykonaniu dodatkowego, odpłatnego przeglądu roweru.
11. Ze względu na specyfikę roweru Kupujący zobowiązuje się do wykonywania przeglądu "1" nie później niż w 30 dniu od daty zakupu (odbioru). Przegląd "1" jest bezpłatny, należy go wykonać w serwisie sprzedawcy. Przegląd "2" okresowy i kolejne przeglądy roweru powinny odbywać się systematycznie, przynajmniej raz na 6miesięcy (przegląd odpłatny w punkcie serwisowym producenta).
12. Uszkodzony rower musi być dostarczony do punktu napraw w stanie w jakim uległ awarii. Dostarczenie do punktu napraw wymontowanych części, które uległy uszkodzeniu nie będzie traktowane jako zgłoszenie niezgodności z umową, a naprawa lub wymiana części nastąpi na koszt kupującego. Dostawa i odbiór roweru do punktu napraw należy po stronie kupującego oraz na jego koszt.
13. Szereg uszkodzeń nie może być podstawą do roszczeń gwarancyjnych, bowiem są konsekwencją ewidentnych zaniedbań ze strony użytkownika, m.in.:
-  niszczenie gwintów w korbach, skutkiem jazdy z niedokręconymi pedałami
- rozkalibrowanie otworów w korbach z powodu nie dokręconych śrub osi suportowej
- korozja elementów galwanizowanych i aluminiowych w rowerach przechowywanych w zawilgoconych pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu
- korozja łożysk i wewnętrznych części jako skutek mycia roweru urządzeniem wysokociśnieniowym.
- mechaniczne uszkodzenie pokrycia siodła (np. w transporcie lub podczas wsiadania / zsiadania z roweru).
- uszkodzenie (popękanie) bocznej powierzchni opony na skutek jazdy ze zbyt niskim ciśnieniem w oponach lub przechowywanie roweru narażonego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
14. Przyczyną wielu uszkodzeń nie objętych gwarancją są uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku przeciążeń lub wypadków. Najbardziej typowe to:
- uszkodzenie, zdeformowanie obręczy i związane z tym pęknięcia szprych
- wygięcie lub załamanie ramy w skutek przeciążenia roweru lub nie właściwej eksploatacji
- wygięcie wspornika siodła
- wygięcie lub złamanie stelaża siodła
- naruszenie geometrii ramy
15. Części wymienione w ramach gwarancji są własnością gwaranta.
16. Punkt napraw, w momencie przyjmowania roweru do naprawy i później po naprawie, powinien, dla wyeliminowania ewentualnych nieporozumień, dokładnie opisać stan roweru. Sprawdzenie czy opis jest zgodny ze stanem faktycznym leży w interesie kupującego.
17. W przypadku odmowy przyjęcia roweru do naprawy gwarancyjnej przez sprzedawcę, kupujący ma prawo żądać pisemnego uzasadnienia.
18. Kupującemu przysługuje prawo odwołania od decyzji wydanej przez sprzedawcę.
19. Punkt napraw zobowiązany jest do odnotowania naprawy gwarancyjnej poprzez wydanie zaświadczenia o przeprowadzonej naprawie, przeglądzie. .
20. Kupujący traci uprawnienia opisane powyżej gdy:
- korzystać będzie z roweru niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi
- dokona zmian konstrukcyjnych
- dokona podmiany podzespołów niezgodnych ze specyfikacją roweru
- zmieni zapisy na karcie gwarancyjnej
- nie wykona przeglądu "1" oraz okresowego kolejnego.
- zgubi rachunek (umowę) i kartę gwarancyjną, lub gdy zapisy na tych dokumentach będą nieczytelne.
Producentem oraz punktem napraw roweru jest:
Omega Rafał Górski, ul. Wrzosowa 3, Grzędzice, 73-110 Stargard, tel. 502 609 193, email: biuro@omega-media.pl
21. Niniejsze warunki gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z ustawy dn. 27-07-2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmiana Kodeksu cywilnego Dz.U. 141 poz 1176.
22. Producent udziela gwarancji na Rower. Urządzenia zamontowane na rowerze przez Omega Rafał Górski objęte są gwarancją producenta. Omega Rafał Górski jeśli pośredniczył w ich montażu nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłową pracę.
22. Nabywca potwierdza, że zapoznał się z warunkami gwarancji i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

Przejdź do strony głównej

Kontakt

  • Omega Rafał Górski
    NIP: 8541635754
  • E-mail:biuro@starbike.pl
  • Telefon502609193
  • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 20.00